Algemene voorwaarden. Van toepassing op yogalessen, trainingen, workshops en management van ME Factory Yoga.

Artikel 1. De overeenkomst

1.2) De overeenkomst komt tot stand tussen de deelnemer en ME Factory Yoga. Na het activeren van het persoonsgebonden abonnement of lessenkaart via de ME Factory Yoga website of app, vult de deelnemer zijn/haar IBAN-gegevens in de app/website in.
Er is tevens sprake van een overeenkomst na inschrijving voor een losse les of workshop. Je ontvangt dan een schriftelijke (e-mail) bevestiging van ME Factory Yoga.

1.1) Abonnementen voor yogalessen vallen onder een overeenkomst. We bieden een 12 maanden abonnement, tien-lessenkaart of losse les aan.

1.3) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts / behandelaar.

1.4) Deelname aan één van de lessen, workshops of events van ME Factory Yoga betekent akkoord gaan met deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2. Betaling

2.1) Betaling van het lesgeld verloopt via automatisch incasso bij ME Factory Yoga (gevestigd aan de Monetpassage 57 te Emmen). Betaling geschiedt rechtstreeks aan ME Factory Yoga. 

De Algemene voorwaarden en de Abonnementsvoorwaarden van ME Factory Yoga zijn van toepassing op betaling van lessen en workshops zijn (zie artikel 8 van deze voorwaarden).

Artikel 3. Uitsluiting

3.1) ME Factory Yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les, training of workshop te weigeren. Dit geldt indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) ME Factory Yoga heeft het recht de toegang van de deelnemer aan de lessen, zonder opgave van reden, te weigeren.

Artikel 4. Annulering door ME Factory Yoga

4.1) ME Factory Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen les, training of workshop en/of leslocatie te wijzigen.

4.2) ME Factory Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.

Artikel 5. Wijzigingen

5.1) ME Factory Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

5.2) ME Factory Yoga behoudt zich de vrijheid voor prijzen en tarieven te wijzigen. Wijzigingen geven we via de website en/of sociale media aan.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1) ME Factory Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

6.2) ME Factory Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les. Deelname vindt plaats op eigen risico. Raadpleeg uw behandelaar indien u twijfelt om deel te nemen aan onze lessen.

Artikel 7. Toepasselijkheid en geschillen

7.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met

ME Factory Yoga betreffende deelname aan lessen, cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

7.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door ME Factory Yoga.

7.3) Mogelijke geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten (waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn), kunnen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van ME Factory Yoga , behoudens hogere voorziening.

Artikel 8. Voorwaarden

U kunt kiezen uit een 12 maanden abonnement, een tien-lessenkaart of een proef- / losse les.

8.1) Abonnementsduur


Bij ME Factory Yoga, verbind jij je voor minimaal 12 maanden aan de studio. Binnen deze door jou gekozen periode bestaat er de mogelijkheid om binnen de eerste 7 weken van het aangaan van het abonnement op te zeggen. Dit dient voor de 8-ste week schriftelijk via [email protected] kenbaar gemaakt te worden. Vervolgens schrijven we nog 1 abonnementsperiode af. Daarna is er geen mogelijkheid tot opzegging. Na de 12 maanden, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Daarin is opzegging per abonnementsperiode mogelijk. Houd rekening met een opzegtermijn van 1 abonnementsperiode.

8.2) Betaling van de contributie

Betaling van de contributie verloopt via automatisch incasso.
Daarvoor hebben wij een online machtiging van je nodig. Te vinden in het reserveringssysteem. Natuurlijk kun je dit ook in de studio regelen.
Wij schrijven rond de 24ste van de maand het verschuldigde bedrag van je bankrekening af.
De leskaart en het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Abonnementen die vanaf 2024 worden afgesloten worden in 13 termijnen van 4 weken afgeschreven. Dit geschiedt op basis van het moment van aangaan van een jaarabonnement.

8.3) Korting

Korting geldt niet voor een introductie aanbieding of de tien-lessenkaart.

8.4) Proefles / losse les

Wanneer je een proefles wilt volgen, bedragen de kosten hiervoor € 17,-. Wanneer je direct na deze proefles besluit om lid te worden, schrijf jij je bij de studiomedewerker in.

De abonnementsprijzen vind je in de webshop.

Regelmatig worden er voucher acties ingezet. LET OP: De voucher is niet inzetbaar als korting op abonnementen, de introductieaanbieding, tien-lessen kaart, workshops of horeca! De voucher gebruikt je uitsluitend als korting op artikelen in de ME Factory Yoga Store.

8.5) Betaling in de studio

In de studio kun je met PIN betalen, uitsluitend voor producten uit de Store.
In verband met jouw en onze veiligheid accepteren we liever geen cash.

8.6) geldigheid abonnement

De geldigheid van je abonnement of kaart loopt in de vakantie door. Gemiste lessen kunnen uiterlijk in het kwartaal volgend op de periode van gemiste lessen worden ingehaald. Na het einde van het kalenderjaar of bij beëindiging/wijzigen van de lessenkaart vervalt het recht op inhalen. Deelnemer kan door ziekte, operatie, ongeval of langdurige blessure lessen missen. We zoeken dan naar een passende oplossing voor beide partijen. Let wel: vakantie valt hier buiten.
Kosten voor workshops vallen buiten het abonnement / de leskaart.

8.7) Continuïteit

De lessen lopen continu door. Je kunt op ieder gewenst moment starten met een les naar keuze. We hanteren een aangepast lesrooster tijdens de (zomer)vakantie en feestdagen. Informatie hierover vind je t.z.t. op de website of in de studio. Yogalessen vinden bij goede weersomstandigheden plaats in het Rensenpark.

9) Pauzeren abonnement

Wanneer je vakantie viert of het even te druk hebt, kun je per jaar voor maximaal 2 weken jouw abonnement pauzeren. Je hebt daarmee geen recht op inhalen van lessen. Geef het tijdig door. Aan verzoeken achteraf kan geen gehoor worden gegeven.

Er geldt geen pauzemogelijkheid voor de tien-lessenkaart of introductiekaart.

Een eventueel rest-saldo aan credits wordt bij aanschaf van een nieuwe tien-lessen kaart opgeteld.

Er kan geen recht worden verleend aan een eventueel rest-saldo op een tien-lessenkaart, wanneer de geldigheidstermijn ervan is verstreken. Wordt er geen nieuwe kaart/abonnement aangeschaft, dan kan er geen recht ontleend worden om het eventueel rest-saldo na die termijn op te maken.

9.1) Wijzigen abonnement

Wil je jouw abonnement wijzigen naar meer of minder lesuren per week? Dit kan 1x per jaar. Laat het ons per mail weten ([email protected]). Zo kunnen we de juiste administratieve handelingen verrichten. Voorkom daarmee dubbele abonnementen (en dus dubbele contributie betalingen) in ons reservering systeem. Wanneer dit toch gebeurt, zien wij ons genoodzaakt de bankkosten voor storneren aan jou door te belasten.

9.2) Beëindigen deelname

Wil je op enig moment opzeggen? Dat kan uitsluitend per mail via [email protected]. Je ontvangt een bevestigingsmail van ons. Dit is tevens je bewijs van opzegging. We hanteren een opzegtermijn van 1 (één) abonnementstermijn. Het tussentijds opzeggen na de eerste 8 weken (bij aanschaf abonnement of tien-lessenkaart) is niet mogelijk! Na beëindiging van het lidmaatschap vervalt de mogelijkheid om gemiste lessen in te halen. Er vindt geen restitutie van contributie plaats wanneer deelnemer halverwege een abonnementsperiode of voor de einddatum van de tien-lessenkaart stopt. Na beëindiging van het lidmaatschap vervalt de mogelijkheid om gemiste lessen in te halen.

LET OP: Zonder opzegging per e-mail loopt het abonnement / tien-lessen kaart door voor de gekozen periode. De deelnemer dient het daarbij verschuldigde lesgeld door te betalen. Door het online accepteren van het abonnementscontract geef je aan, hiervan op de hoogte te zijn. Daarmee voorkomen we discussie achteraf.